اگر قصد دارید بدانید هر یک از مطالب سایت وردپرسی شما چه تعداد بازدید دارند و این تعداد را در معرض دید کاربرانتان نیز قرار دهید، می توانید با افزونه اینکار را انجام دهید. اما در این مقاله قصد داریم روشی به شما ارائه کنیم که بتوانید بدون نیاز به افزونه چنین قابلیتی را به سایتتان اضافه کنید.

در مرحله اول ابتدا کد زیر را در فایل functions.php قالبتان قرار دهید:

function getPostViews($postID){
  $count_key = 'post_views_count';
  $count = get_post_meta($postID, $count_key, true);
  if($count==''){
    delete_post_meta($postID, $count_key);
    add_post_meta($postID, $count_key, '0');
    return "0 View";
  }
  return $count.' Views';
}
function setPostViews($postID) {
  $count_key = 'post_views_count';
  $count = get_post_meta($postID, $count_key, true);
  if($count==''){
    $count = 0;
    delete_post_meta($postID, $count_key);
    add_post_meta($postID, $count_key, '0');
  }else{
    $count++;
    update_post_meta($postID, $count_key, $count);
  }
}

سپس این کد را در فایل single.php یا index.php داخل حلقه مطالب (تابع have posts ) قرار دهید:

<?php setPostViews(get_the_ID()); ?>
<?php echo getPostViews(get_the_ID()); ?>