سلامت

تعداد ویدئوهای این دسته بندی: 121
اختلال حواس – دکتر مهدی شفیعی ثابت
82
کمردرد و درهای مفصلی
61
اختلال حافظه و تمرکز
64
روش های درمانی اختلال حافظه و تمرکز
69
درمان اضطراب و حملات پانیک
70
افزایش عملکرد فردی و اجتماعی – دکتر مهدی شفیعی ثابت
29
درمان جامع در سندرومهای پارکینسونیسم – دکتر مهدی شفیعی ثابت
32
درمان اختلالات رفتاری – دکتر مهدی شفیعی ثابت
30
اختلالات شناختی – دکتر مهدی شفیعی ثابت
28
اورژانس های مغز و اعصاب – دکتر مهدی شفیعی ثابت
28
عوارض عصبی و روانی بیماری کووید – دکتر مهدی شفیعی ثابت
30
درمان نوروپاتی دیابتی – دکتر مهدی شفیعی ثابت
28